A- A A+

= PRIVACYVERKLARING =

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het belangrijk, dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit, hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en ook wat uw rechten zijn. We willen graag dat u hiervan op de hoogte bent en willen u dan ook adviseren, om deze verklaring, zorgvuldig te lezen.

Van wie deze privacyverklaring is

De Dordrechtse Turnclub Oefening Kweekt Kracht - publiek bekend onder de naam OKK Dordrecht - is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
 Naam vereniging  Dordrechtse Turnclub “Oefening Kweekt Kracht”
 Kamer van koophandel nummer  40322444
 Postadres  Driehoek 5, 3328 KG te DORDRECHT
 Telefoonnummer  +31 (0)78 6 18 80 34
 E-mailadres  secretariaat@okkdordrecht.nl
 Website  http://www.okkdordrecht.nl
          

Welke van uw persoonsgegevens wij verwerken

OKK Dordrecht verwerkt uw persoonsgegevens of die van uw kind(eren), als die jonger is/zijn dan 16 jaar, als deze gegevens uitdrukkelijk door u zèlf aan de vereniging zijn verstrekt en/of doordat u gebruik maakt van ons lesaanbod en/of van activiteiten, welke door de vereniging - buiten de reguliere lessen om - worden georganiseerd, zoals bijv. jeugdactiviteiten, jubileumfeesten, enz. en/of omdat u les c.q. leiding geeft aan één of meerdere groepen binnen de vereniging.

Hiervoor worden de onderstaande persoonsgegevens, verwerkt in onze administratie:

Leden

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Leiding

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer (BSN)* 


* Bij het aangaan van het lidmaatschap, wordt er door OKK Dordrecht niet om een BSN gevraagd. Indien de persoon, echter les c.q. leiding geeft aan één of meerdere groepen binnen de vereniging, is de verwerking van het Burgerservicenummer (BSN) noodzakelijk, om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen voorvloeiende uit de fiscale wet- en regelgeving, zoals het doen van belastingaangifte.

Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens in de zin van foto’s en/of video’s waarop u of uw kind(eren) herkenbaar in beeld zijn gebracht. Lees meer informatie hierover in de paragraaf ‘Beeldmateriaal’ hieronder.

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, wij verwerken

OKK Dordrecht verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij u deze zèlf aan ons heeft doorgegeven en u ons voor verwerking, uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het laten vastleggen van suikerziekte of astma van een kind.

Hoe wij gebruik maken van beeldmateriaal

OKK Dordrecht verwerkt persoonsgegevens, in de zin van foto’s en/of video’s, waarop u of uw kind(eren) herkenbaar in beeld zijn gebracht. Wij doen dit enkel en uitsluitend, op grond van uw toestemming. Het beeldmateriaal van u of uw kind(eren) wordt verwerkt voor de volgende doelen:

 • Het registreren van evenementen en het beschikbaar maken van die registratie voor geïnteresseerden (hieronder vallen ook eventuele persberichten);
 • Het zichtbaar maken van de teamindeling op de website;
 • Het voorstellen van leiding op de website. 

Het beeldmateriaal van u of uw kind(eren) kan, enkel met uw toestemming, verder verwerkt worden voor promotiedoeleinden.

Welke gegevens wij gebruiken op basis van Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand, welke bij het eerste bezoek aan een website, wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smart Phone. Dankzij cookies werkt onze website beter en sneller. Met cookies kunnen we uw instellingen onthouden en navigeert u eenvoudiger en sneller op onze website. Daarnaast helpt u ons om de kwaliteit van de website te verbeteren.

OKK Dordrecht gebruikt cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Dankzij cookies kunnen wij zien hoe vaak onze website – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies, is toestemming nodig, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. OKK Dordrecht gebruikt echter alleen technische-, functionele en analytische cookies, die geringe inbreuk maken op uw privacy en waarvoor dan ook geen toestemming hoeft worden gegeven. Voor meer informatie over de werking van cookies, verwijzen wij u naar de website van Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de website van Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De toestemming voor cookies kan altijd weer worden ingetrokken, door de eigen internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken

OKK Dordrecht verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

- Toestemming

U, of – in geval van een persoon jonger dan 16 jaar - degene, die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor deze persoon draag, heeft door inschrijving bij de vereniging, toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de ledenadministratie.

- Overeenkomst

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de automatische incasso van de contributiebedragen en het inschrijfgeld, welke bij het aangaan van het lidmaatschap van de vereniging, zijn overeengekomen en is nodig om u te kunnen informeren over de lessen, activiteiten en andere zaken aangaande de vereniging.

- Wettelijke verplichting

Indien u les c.q. leiding geeft aan één of meerdere groepen binnen de vereniging, is de verwerking noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen voorvloeiende uit de fiscale wet- en regelgeving.

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

OKK Dordrecht verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verwerken van, aan de vereniging verschuldigde bedragen, zoals bijvoorbeeld contributiegelden.
 • Het kunnen informeren (via telefoon, e-mail en/of post) van haar leden of diens ouderlijke verantwoordelijken, als de leden jonger dan 16 jaar zijn, over lessen, activiteiten en/of (financiële) aspecten van het lidmaatschap van de vereniging.
 • Het nakomen van onze wettelijke verplichting, zoals het doen van belastingaangifte.

Hoe wij omgaan met geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluiten zijn besluiten, die door een computerprogramma tot stand komen, zonder directe, menselijke tussenkomst. OKK Dordrecht neemt geen besluiten, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken, die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

OKK Dordrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer, dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: 

- Leden

Na opzegging van het lidmaatschap van de vereniging, worden de verwerkte persoonsgegevens nog maximaal 1 jaar bewaard. Deze bewaartermijn wordt aangehouden voor eventuele zaken, voortvloeiende uit de verzekeringen, welke het lidmaatschap van de vereniging met zich meebrengen.

- Technisch kader/Leiding

Na opzegging van het lidmaatschap van de vereniging of bij het stopzetten van les geven, worden de verwerkte persoonsgegevens nog 7 jaar bewaard, zolang wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Deze bewaartermijn wordt aangehouden, om te kunnen voldoen aan de fiscale wet- en regelgeving.

Of wij uw persoonsgegevens delen met derden

De gegevens, die u aan ons doorgeeft, kunnen wij aan derden verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven of verkopen uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. In een verwerkersovereenkomst staan de nodige afspraken, om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, zoals bijvoorbeeld in een politieonderzoek. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien u hiervoor zèlf een verzoek bij ons indient.

Hoe u rekening kunt houden met websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen, dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees u dan ook altijd voor gebruik van de desbetreffende website, de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Hoe wij omgaan met uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht, om uw eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking, in te trekken of bezwaar te maken. tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OKK Dordrecht. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat houdt in, dat u bij ons een verzoek kunt indienen, om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of naar een door u te noemen andere organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of uw bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@okkdordrecht.nl.

Om misbruik te voorkomen, vragen wij u - om bij uw verzoek - een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen, zodat we zeker weten, dat het verzoek bij u vandaan komt. Vergeet u niet, om op deze kopie, uw pasfoto, het identificatienummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken, door deze bijv. met een zwarte stift te bewerken of door op uw smartphone de KopieID app te gebruiken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, dan zullen wij ervoor zorgen, dat u verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken is afgehandeld. Lukt het ons niet, om uw verzoek binnen deze periode af te handelen, dan zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OKK Dordrecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via secretariaat@okkdordrecht.nl

OKK Dordrecht heeft onder meer de volgende technische maatregelen genomen, om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Gebruikmaking van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Gebruikmaking van TLS (voorheen SSL) Uw gegevens worden via een beveiligde internetverbinding verstuurd. U kunt deze herkennen aan een URL (internetadres), die begint met “https://”, het slotje in uw adresbalk of een groene adresbalk met hangslot. Ook voor het e-mailverkeer wordt gebruikt gemaakt van TLS/SSL beveiligde verbindingen.
 • Gebruikmaking van een SPF-record, om te voorkomen, dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • Gebruikmaking van DNSSEC. Dit is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (www.okkdordrecht.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt deze handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij, dat u wordt omgeleid naar een vals IP-adres. 

Hoe u een klacht tegen de verwerking van uw gegevens in kunt dienen

Als u vermoedt, dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt, op een manier die in strijd is met de privacywet, dan willen wij u hiermee graag verder helpen. Mocht u er desondanks, toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving, het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hiervoor kunt u contact opnemen, via de website van de AP of via het gratis telefoonnummer 088 - 1805 250. 

Hoe wij u informeren over wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wij behouden ons het recht voor, om deze privacyverklaring, periodiek te actualiseren.
De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen. 

Wanneer deze privacyverklaring in werking is getreden

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 22 september 2018. 

 

Hoe u contact met ons op kunt nemen

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring opmerkingen en/of vragen heeft, neemt u dan contact op met ons secretariaat via e-mail secretariaat@okkdordrecht.nl