A- A A+

OKK Geschiedenis

OKK bestond in het jaar 2015 precies 135 jaar! De vereniging heeft een lange en rijke geschiedenis, 135 Jubileum Logo OKK 177x112mm

zoals hieronder te lezen is.

 

 

De oprichting

Er  zijn in Dordrecht echt karakteristieke plekjes waarvan de naam alleen een gehele serie gedachten en 1890 rustpose bij knotsoefening
herinneringen loswoelt. Bijvoorbeeld “De Munt”, het hoofdkwartier van het Dordtse muziekleven.

Niet dat daar de mooiste muziek wordt gemaakt, maar omdat bijna elke gebeurtenis op muzikaal gebied
daar zijn oorsprong heeft; voorbereiding, leiding of beoordeling vandaar uitgaat, zo is “Het Stek” de plaats,
die voor elke gymnast, actief of in ruste, bijzondere bekoring heeft. Daar staat een gymnastieklokaal, dat uiterlijk niet veel bewondering afdwingt en waarvan de inrichting ook wel iets te wensen overlaat, maar dat een schat herinneringen bergt van blijde levenslust, van toenemende lichaamskracht, van trouwe vriendschap, al “turnende” opgedaan.

 

Daar is ook de bakermat van “Oefening Kweekt Kracht”, daar was het dat “Faille” de scepter zwaaide.shapeimage 8
A. de Milde la Faille, verbonden aan de inrichting van onderwijs, als ….. ja, als wat?
Hij was geen leraar, maar wist toch bij depupillen zoveel liefde voor de gymnastiek aan te kweken en hij
kon hen daarin zo enthousiast voorgaan en bijstaan, dat men zich onder zijn leiding verenigde tot een
turnclub. De tijden waren hem dan ook wel gunstig. De woelingen die de eerste helft van de 19e eeuw
besloten, waren opgelost in een meer moderne ontwikkeling van politiek en religie, en werden ook opvoeding
en ontspanning in andere banen geleid.
De bloeitijd van sociëteiten was ten einde, de conventionele verhoudingen gingen aftakelen, men wisselde
het nauwe keurslijf voor een vlot colbertje, men ging zijn vermaakt zoeken in lichaamsontwikkeling, in zalen
en op buitenveld. Het Gymnastiek Verbond was inmiddels in Amsterdam opgericht en kreeg ook in Dordrecht
aanhang.
Naast de Dordrechtsche Turn-Club (D.T.C.) werd in 1880 “Oefening Kweekt Kracht” (O.K.K.) opgericht.
De heer Th.F.W. Burger werd de eerste voorzitter en de onder diens bestuur zijn de moeilijkheden der
beginjaren glansrijk overwonnen en werd de naam OKK een goede klank bezorgd in Dordrecht, als in plaatsen
waar aan Turnfeesten werd deelgenomen. De leiding van de vereniging berustte bij de heer de Milde de la Faille, later
bijgestaan en opgevolgd door de heer J. Hellemans, totdat in 1883 zich te Dordrecht vestigde de heer J.J. Sonne
uit Delft, die als Directeur van O.K.K. werd benoemd. Deze volijverige turnleraar wist zijn heilig vuur over te brengen
op zijn leden en zijn O.K.K.’ers op menig turnfeest tot overwinning te leiden.

vroeger

Naast een herenafdeling werd ook een afdeling dames opgericht, de leiding hiervan berustte bij mejuffrouw J. Berkhout. Daarmede nog niet tevreden werd ook de propaganda voor de Gymnastiek ter hand genomen en werkte O.K.K. mee aan het tot stand komen van de “Volksklassen” en de “Kinderspeeltuin” en werden aspiranten klassen aan de vereniging verbonden.

De eerste jaren van gymnastiekvereniging OKK (1880-1915)

In 1880 was er in het oudste deel van de stad “Het Stek“ een onderwijs instituut plus gymnastiekzaal van Dhr. Goedhart gevestigd. De beheerder van de gymzaal was Dhr. A. de Milde la Faille. Hoewel de beheerder niet bevoegd was gaf hij les in onder andere schermen, gymnastiek, zwemmen en dansen. De gymnastiekoefeningen waren zo’n succes dat men besloot onder zijn technische leiding een turnclub op te richten. Na enige discussie over de naam of het Oefening Baart Kracht of Oefening Kweekt Kracht moest worden koos men als mannenvereniging toch voor OKK.

In 1881 was het ledenaantal 11 en dit groeide tot circa 35 in 1886. De technische leiding was van 1880 tot 1883 in

handen van Dhr. de la Faille, eerst bijgestaan en later opgevolgd door J. Hellemans.

In 1883 komt Dhr. J.J. Sonne uit Delft naar Dordrecht. De heer J. J. Sonne is leraar gymnastiek aan de HBS en Gymnasium. Deze turnleraar is enorm enthousiast en onder zijn leiding neemt men deel aan de vele turnfeesten zoals in 1884 en 1887 in Den Haag, 1885 en 1891 in Antwerpen, 1890 in Breda, 1891 in Middelburg,  1892 in Gouda, 1887 en in 1894 in Dordrecht op het weideveld tegenover uitspanning De Korver.1929 balmasque

In 1891 was OKK niet de enige turnvereniging in Dordrecht. In het programma van Middelburg komen naast OKK ook Olympia en de Dordtsche Turnclub uit Dordrecht voor. Met de vereniging Dordtsche Turnclub heeft OKK een goede relatie, want samen richten ze in 1896 de Volksklasse voor Gymnastiek op. De gegoede ingezetenen van Dordrecht konden voor minimaal f 2,50 per jaar donateur worden van de Volksklasse voor Gymnastiek. Het geld werd vervolgens aan gymnastiekonderwijs gegeven voor jongens vanaf 12 jaar. De leerlingen dienden enkel kleding aan te schaffen. Dus in 1896 was er reeds sportsponsoring. Na 1897 kwam OKK in een dip terecht. Hoe OKK hieruit kwam zie het volgende verhaal.

vroeger1

Hoe het OKK vaandel de vereniging redde

In 1899 was de belangstelling voor gymnastiek bij OKK tot het nulpunt gedaald. De vereniging OKK had nog slechts 2 bestuursleden. Onder de naam Voorwaarts waren enkele andere turners actief. Reden voor de kranten uit Dordrecht om de alarmbel te luiden.

In november 1899 wordt in hotel Ponsen een vergadering belegd voor gymnastiekliefhebbers.

Op deze vergadering wordt besloten om per 1 januari 1900 een nieuwe algemene turnvereniging op te richten onder de naam Voorwaarts. Deze vereniging sloot zich aan bij de Volksweerbaarheid en niet bij het Nederlands Gymnastiek Verbond omdat men de bondscontributie niet kon of wilde betalen. OKK bleef slechts op papier een vereniging. Dhr Sonne werd nu leider van Voorwaarts.

In januari 1902 hoort de secretaris van Voorwaarts dat de overgebleven bestuursleden van OKK de bezittingen van OKK zoals het vaandel en het archief aan het museum Oud Dordt willen schenken.

Dit nu was een doorn in het oog van de secretaris van Voorwaarts. Het mooie vaandel van OKK naar een museum! Wat zou er in Dordt gezegd worden. Neen dan nog liever de naam van Voorwaarts veranderen! Het bestuur van Voorwaarts gaat in overleg met de nog aanwezige bestuursleden van OKK. Er werd een contract opgesteld waarbij de bezittingen van OKK zoals een schoenenkast voor f 15,- naar Voorwaarts ging.

Het vaandel werd echter niet verkocht, maar in bruikleen gegeven. In februari 1903 besluit het bestuur van Voorwaarts zich niet meer aan te sluiten bij de Volksweerbaarheid. De leden moeten persoonlijk maar beslissen of ze lid willen worden van de Volksweerbaarheid. Ook wordt dan besloten om de verenigingen OKK en Voorwaarts samen te voegen en verder te gaan onder de naam Dordtsche Turnclub  “Oefening  Kweekt Kracht”.

In februari 1903 worden tevens nieuwe statuten gemaakt waarin het vaandel een prominente plaats krijgt. In artikel 13 staat letterlijk. Bij ontbinding van de vereniging dient het vaandel binnen 8 dagen bezorgd te worden bij een van de nog in leven zijnde oud leden van OKK en wel de heren C.L. Benz, J.P. Piera, D. Costerus, W. Hoeks, A.W. van Aardenne, Th.F.W. Burger of J. Degens. De verenigingsnaam OKK was hiermee behouden. Pikant detail is dat het vaandel nu opgeslagen ligt in het Stadsarchief.

vaandel 1910 tgv 30 jarig bestaan vaandels 1930

Beroemde leden: J.H.F. Sommer (OKK: 1915 – heden)

In 1915 werd de heer J.H.F. Sommer benoemt als leraar gymnastiek, de Turnkring voor Dordrecht en Omstreken werd opgericht als onderdeel van het K.N.G.V.  Dit verlevendigde de belangstelling voor de Gymnastiek, ook O.K.K. plukte daarvan de vruchten.

Dhr. J.H.F. Sommer is in 1885 te Utrecht geboren. Zijn eerste baan is kaartjesverkoper bij de spoorwegen, maar hij volgt al snel een opleiding tot gymnastiekleraar. Op 26-jarige leeftijd start hij zijn gymnastiekcarrière bij gymnastiekvereniging KDO in Dordrecht. Tot 1920 blijft hij verbonden aan KDO en voor zijn vele werk bij deze vereniging wordt Sommer erelid van KDO. Dit is het begin van een grote reeks onderscheidingen.

Ook wordt Sommer op 30-jarige leeftijd leraar lichamelijke opvoeding aan de Dordtse HBS. Een functie die hij tot zijn pensioen zou vervullen. In 1915 behoort J.H.F Sommer tot de oprichters van de Turnkring Dordrecht en Omstreken. Deze organisatie bestaat nog steeds, maar nu onder de naam Rayon Dordrecht. In 1920 weet OKK de grote organisator Sommer te vinden en gaat hij vanaf die tijd vele functies binnen OKK vervullen waaronder voorzitter. Ook OKK benoemt Sommer later tot erelid. De sporttechnische gaven worden ook snel ontdekt door de KNGU en in 1920 wordt Sommer bondsbestuurder. Van 1920 tot 1960 is hij naast bondsbestuurslid vooral technisch regisseur en eindverantwoordelijke bij grote landelijke evenementen zoals landenwedstrijden, jubelfeesten en Gymnaestrada 1953.

1953 gymnaestrada rotterdam

Zelfs Nederland was te klein voor de grote organisatorische kwaliteiten van dhr. Sommer. Vandaar dat hij in 1948 benoemd werd tot vicevoorzitter van de FIG. Een functie die hij 12 jaar vervulde.

Beroemd in binnen en buitenland is dhr. Sommer in 1950 geworden toen hij bij de FIG een voorstel lanceerde om tot een soort Olympische gymnastiek spelen te komen, maar dan als demonstratie sport en niet als wedstrijdsport. Dit voorstel werd door alle landen die zijn aangesloten bij de FIG met veel enthousiasme ontvangen en aangenomen. En omdat het een Nederlands voorstel betrof werd de eerste Gymnaestrada in 1953 te Rotterdam gehouden. In 1953 waren er 5.000 deelnemers uit 14 landen waaronder ook een dames groep van het Dordtse OKK. Bij de laatst gehouden 12e Gymnaestrada van 2003 in Lissabon waren er 22.000 deelnemers uit 45 landen en de Dordtse verenigingen OKK, DVO en Sparta waren weer present. Voor zijn vele werk binnen de internationale turnorganisatie heeft de heer Sommer meer dan 25 internationale onderscheidingen, erekruizen gekregen. Op zeer hoge leeftijd verhuisde Sommer naar de serviceflat in Sliedrecht. Gymnastiek bleef ook hier deel uitmaken van zijn leven. Want als 95-jarige gaf hij nog gymnastiekles aan de medebewoners van zijn flat. In 1986 is Dhr. J.H.F. Sommer op 101-jarige leeftijd overleden. Met recht het beroemdste OKK lid van de afgelopen 130 jaar!

1962 uitvoering

Ingezonden Foto:

Rond 1943 is deze foto gemaakt van deze gymnastiekklas en is ons toegezonden door Gertrude Kooyman waar haar vader Bram Kooyman op staat.

Bram Kooyman hij is het jongetje rechts boven. Misschien herkent u andere personen op de foto, laat het ons dan weten?

 

HULDE AAN O.K.K.

Onder de verenigingen

En de clubs die hier bestaan,

Flink van lijf en flink van leden

En  - hoewel reeds veteraan.

Nochtans florissant en jeugdig,

In de oude Merwestad,

Noem ik “O.K.K.”, want zij heeft

Gouden jubelfeest gehad.

Kerngezond ondanks haar jaren

Werkt ze immer krachtig voort,

En zeer vele Dordtenaren,

Eer, wie eere toebehoort!

Kunnen haar slechts dankbaar wezen

Turnen maakte hen meteen

Kameraad van alle leden,

Rechtgeaard bij iedereen.

Als we fier dit fraai verleden,

Constateerden bij haar goud,

Hopen we dat dit mag blijven,

Tot ze eeuw – receptie houdt!