A- A A+

Aan de hand van de gedragsregels, die het KNGU heeft opgesteld ter preventie van seksuele intimidatie binnen gymnastiekverenigingen, hanteert OKK Dordrecht de volgende gedragsregels:

1. De begeleider moet voor een omgeving en sfeer zorgen waarbinnen de sporter zich veilig

voelt (te bewegen).

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze, die de sporter in

zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan

nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele

intimidatie tegenover de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter

tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de

begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal

ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van

geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met

respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de

kleed- of hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)

misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de

belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen

of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke

bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning

of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel

afgesproken honorering staan.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die betrokken is bij

de sporter worden nageleefd. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is

met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de

verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Waar gaat het over?

Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag die iemand als ongewenst of

gedwongen ervaart. Het gaat er dus niet om hoe iemand het bedoelt, maar om hoe de

ander het ervaart. Het kan zijn dat de 'pleger' zich niet bewust is van het ongemak dat

hij de ander bezorgt. Als de ander hem erop aanspreekt, zal hij waarschijnlijk zijn

excuses aanbieden en het niet meer doen. Sommigen intimideren of misbruiken

echter wel bewust - en dat is lastiger aan te pakken.

Voorbeelden

Onderstaande voorbeelden geven een idee van wat mensen als seksuele intimidatie kunnen

opvatten. De één heeft er geen problemen mee, de ander wel. Als regel geldt dat het op

moet houden als iemand er duidelijk niet van gediend is.

· Dubbelzinnige grappen

· Opmerkingen over hoe iemands borsten of billen uitkomen in het nieuwe clubtenue

· Pin-ups in de verzorgingsruimte

· Obscene gebaren maken

· Een klapje op de bil, een arm over de schouder

Andere voorbeelden van seksuele intimidatie of misbruik beschouwen we eigenlijk allemaal

als ongewenst. Er is geen discussie over nodig of ze wel of niet mogen:

· Mensen begluren in de kleedkamer of onder de douche

· Aanranding en verkrachting

Machtsverschil

Seksuele intimidatie kan iedereen overkomen: mannen en vrouwen, kinderen en

volwassenen, fanatieke topsporters, mensen die af en toe 'een balletje slaan', kaderleden...

Ook plegers kunnen sporters, trainers, kaderleden, maar bijvoorbeeld ook toeschouwers

zijn.

Wat vooral een rol speelt, is de machtsverhouding tussen pleger en slachtoffer. Daardoor

zegt het slachtoffer niet zo makkelijk 'Blijf van me af' of 'Hou daarmee op'. Hij of zij is bang

voor de mogelijke gevolgen. Bijvoorbeeld om buitengesloten, uitgelachen of benadeeld te

worden. Het machtsverschil kan hem in verschillende dingen zitten, zoals:

· Het getal: groep tegenover eenling

· Positie: trainer/coach tegenover pupil; werkgever tegenover werknemer

· Leeftijd: volwassene tegenover kind